بیمه های مهندسی نسبت به سایر رشته‌های بیمه‌ای فعالیت جدیدی در صنعت بیمه محسوب می‌شود و به عنوان یکی از شاخص‌های رشد در کشور، نمایانگر رشد یا رکود انواع فعالیت‌های تولیدی و عمرانی است. توسعه صنایع، تولید، اختراعات و تکنولوژی منجر به ایجاد رشته‌های جدید در این بیمه شده است، به نحوی که تاکنون بیش از ده رشته بیمه‌ای به وجود آمده است. شرکت بیمۀ آرمان نیز با جذب نیروهای توانمند در بخش مهندسی، نسبت به بکارگیری دانش مهندسی به همراه علوم بیمه‌ای و با توان تفکری پویا اقدام به حرکت صحیح در مسیری رو به جلو کرده است. بیمه‌های مهندسی شرکت بیمۀ آرمان با توانائی پذیرش انواع پوشش‌های بیمه‌ای، تلاش کند تا ضمن ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری، گامی موثر در ارائه خدمات بیمه‌ای، مشاوره، صدور و خسارت در تمامی رشته‌های مورد عمل، به بیمه‌گذاران محترم بخش خصوصی و عمومی بردارد.

انواع رشته‌های مهندسی مورد عمل در شرکت بیمه آرمان به شرح ذیل می‌باشد:

1- بیمۀ تمام خطر پیمانکاران
2- بیمۀ تمام خطر نصب
3- بیمۀ ماشین‌آلات پیمانکاری
4- بیمۀ شکست ماشین‌آلات

5- بیمۀ عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات
6- بیمۀ جامع ماشین‌آلات

7- بیمۀ تمام خطر اموال
8- بیمۀ فساد کالا در سردخانه
9- بیمۀ سازه‌های تکمیل شده
10- بیمۀ تجهیزات الکترونیک
11- بیمۀ عیوب اساسی و پنهان ساختمان

بیمه‌های مخصوص:

نیاز روزافزون ناشی از انواع فعالیت‌های مختلف در حوزه خدماتی، منجر به خلق رشته‌های جدید بیمه‌ای شده است. رشته‌های مورد عمل در این حوزه شامل انواع بیمه‌های پول، انواع بیمه‌های مربوط به کشتی و هواپیما، بیمه‌های اعتباری و بیمه‌های دام و طیور است.

شرایط بیمه نامه: این رشته شامل بیمه نامه های تمام خطر نصب، تمام خطر پیمانکاری، شکست ماشین آلات، ماشین آلات پیمانکاری، هواپیما، کشتی، دام و طیور، عیوب اساسی پنهان ساختمان، اعتباری، پول و انرژی است که هر یک دارای شرایط متنوع و متفاوتی است.

  1. راهنمای خرید: بیمه گذار با توجه به ضرورت اخذ پوشش بیمه ای می تواند به هر یک از شعب یا نمایندگی های بیمه آرمان در سراسر کشور مراجعه کند.
  2. مراحل صدور: بیمه گر پس از اخذ اطلاعات مورد بیمه و در صورت نیاز انجام بازدید از مورد بیمه، نسبت به صدور بیمه نامه پس از توافق در خصوص حق بیمه استخراجی با بیمه گذار اقدام می کند.
  3. شرایط پرداخت خسارت: پرداخت خسارت در این نوع بیمه نامه بر اساس شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه است.
  4. نحوه پرداخت خسارت: پرداخت خسارت با استفاده از کادر مجرب و کارشناسان ارزیاب و با جلب رضایت بیمه گذار پرداخت می گردد.
  5. مهلت اعلام خسارت: بر اساس شرایط و نوع بیمه نامه متفاوت است اما حداکثر مهلت اعلام خسارت 14 روز است.
  6. مدارک مورد نیاز برای اعلام خسارت: با توجه به نوع بیمه نامه و نوع خسارت به وجود آمده به صورت کتبی به اطلاع بیمه گذار می رسد.
  7. نحوه محاسبه حق بیمه: با توجه به نوع ریسک و اطلاعات مورد بیمه، شرایط جغرافیایی منطقه، مدت زمان بیمه نامه، پوشش های درخواستی و  ارزیابی کارشناسان از مورد بیمه، حق بیمه محاسبه می گردد.
  8. تعریف اصطلاحات مورد نیاز در این رشته خاص:

اطلاعات ضروری: برای صدور بیمه نامه، پرسشنامه تکمیل شده حاوی اطلاعات سرمایه مورد بیمه، مدت زمان مورد نیاز برای پوشش بیمه ای و پوشش های درخواستی بیمه گذار الزامی است.