ردیفنام مرکزآدرستلفنشهر استانمرکز
۱بیمارستان حضرت قائمایلام، بلوار سیدالشهدا۰۸۴۳۳۴۱۰۰۴ایلامایلامبیمارستان
۲بیمارستان کوثرایلام، بلوار امام علی(ع)۰۸۴۲۲۲۴۹۷۱ایلامایلامبیمارستان
۳          دکتر حبیب پرهمت              (جراح-دندانپزشک)ایلام، خیابان طالقانی، کوچه اسلامی ساختمان پارسیان، طبقه دوم۰۸۴۳۳۸۲۵۲۵ایلامایلامدندانپزشکی
۴            دکتر رحیم رحیمی            (جراح-دندانپزشک)ایلام، چهارراه سعدی۰۸۴۳۳۶۵۸۹۸۷ایلامایلامدندانپزشکی
۵            دکتر رضا صداقت              (جراح-دندانپزشک)ایلام، بلوار سیدالشهدا مجتمع ادیب۰۸۴۳۳۶۵۹۰۳ایلامایلامدندانپزشکی
۶            دکتر سعید یونسی            (جراح-دندانپزشک)ایلام، چهارراه سیدالشهدا جنب درمانگاه بقیه الله۰۸۴۳۳۶۲۰۰۸ایلامایلامدندانپزشکی