ردیفنام مرکزآدرستلفنشهراستاننوع مرکز
آزمایشگاه
۱آزمایشگاه دکتر علی طالقانیبجنورد، چهارراه امیریه، کوچه شهید رنجبر۰۵۸۳۲۲۴۹۴۱۷بجنوردخراسان شمالیآزمایشگاه
تصویربرداری
۱ تصویربرداری دکتر سید حمیدرضا نقیبیبجنورد، خیابان طالقانی غربی، بین میدان شهید و مخابرات، کوچه گرمه ای۰۵۸۳۲۲۲۵۶۵۴بجنوردخراسان شمالیتصویربرداری
فیزیوتراپی
۱فیزیوتراپی قائمبجنورد، چهار راه مخابرات، کوچه قنادی لاله۰۵۸۳۲۲۴۵۸۶۶بجنوردخراسان شمالیفیزیوتراپی
دندانپزشکی
۱دکتر مصطفی سلطانیبجنورد، خیابان طالقانی غربی، بین میدان شهید و مخابرات،
کوچه جواهری ماه
۰۵۸۳۲۲۴۲۱۸۱بجنوردخراسان شمالیمطب دندانپزشکی
۲دکتر امیدرضا داوریبجنورد، خیابان طالقانی غربی، بین میدان شهید و مخابرات، بعد از کوچه جواهری ماه۰۵۸۳۲۲۳۷۷۴۷بجنوردخراسان شمالیمطب دندانپزشکی
۳دکتر جمشید ربانیبجنورد، خیابان طالقانی شرقی، حدفاصل میدان شهید و چهارراه
۱۷شهریور،کوچه شهید همدانی
۰۵۸۳۲۷۲۱۸۸۵بجنوردخراسان شمالیمطب دندانپزشکی