ردیفنام مرکزآدرستلفنشهر استانمرکز
۱آزمایشگاه امیدزاهدان، خیابان خیام تقاطع خیام و توحید۰۵۴۳۳۴۳۳۸۹۳زاهدانسیستان و بلوچستانآزمایشگاه
۲دندانپزشکی شمیم یارزاهدان ، تقاطع مولوی و میرزایی شیرازی۰۵۴۳۳۴۱۳۹۰۰زاهدانسیستان و بلوچستاندندانپزشکی