ردیفنام مرکزآدرستلفنشهر استانمرکز
۱آزمایشگاه مرکزیخرم آباد، شهدای غربی پلاک ۴۰۳۰۶۶۳۳۳۰۵۲۹۶خرم آبادلرستانآزمایشگاه
۲آزمایشگاه دانشخرم آباد، خیابان شهدای شرقی، روبروی بانک رفاه مرکزی، ساختمان پزشکان نور، طبقه اول۰۶۶۳۳۳۳۸۹۸۱خرم آبادلرستانآزمایشگاه
۳آزمایشگاه نورخرم آباد، خیابان شهدای شرقی، ابتدای کوچه مخابرات۰۶۶۳۳۳۳۲۹۳۹خرم آبادلرستانآزمایشگاه
۴بیمارستان توحیدلرستان، خرم آباد، قاضی آباد، خیابان توحید، میدان دوم۰۶۶۳۳۴۰۷۷۳۳خرم آبادلرستانبیمارستان
۵بیمارستان شفاخرم آباد، بلوار پیروزی۰۶۶۳۳۲۶۵۰۲۰خرم آبادلرستانبیمارستان
۶تصویربرداری آسیاخرم آباد، میدان آزادی، خیابان مولوی۰۶۶۳۳۳۳۴۴۴۰۴خرم آبادلرستانتصویربرداری
۷دکتر علی پورحقی (دندانپزشک)خرم آباد، خ امام خمینی ساختمان پزشکان فرهنگ۰۶۶۳۳۳۰۳۱۹۱خرم آبادلرستاندندانپزشکی
۸کلینیک دندانپزشکی صدفخرم آباد، خ انقلاب بالاتر از اورژانس بیمارستان شهدای عشایر۰۶۶۳۳۲۳۷۳۶۸خرم آبادلرستاندندانپزشکی
۹دندانپزشکی آریالرستان، خرم آباد، خیابان انقلاب، روبروی بیمارستان شهدای عشایر، نبش کوچه شهید بهرامی۰۶۶۳۳۲۲۴۳۵۳خرم آبادلرستاندندانپزشکی
۱۰مؤسسه عینک سازی حمیدخرم آباد، شهدای شرقی، نرسیده به پل شهدا، بعد از کوچه مخابرات۶۶۳۳۳۲۲۶۰۶خرم آبادلرستانعینک سازی
۱۱مؤسسه عینک سازی نیکخرم آباد، شهدای شرقی، روبروی داروخانه سعدی۶۶۳۳۳۰۳۰۳۰خرم آبادلرستانعینک سازی
۱۲مؤسسه عینک سازی زایسخرم آباد، شهدای شرقی، نرسیده به پل شهدا۶۶۳۳۳۳۱۶۶۷خرم آبادلرستانعینک سازی