ردیفنام مرکزآدرستلفنشهر استانمرکز
۱آزمایشگاه دکتر موسویبندر عباس، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی جنب بانک پارسیان۲۲۳۳۲۴۳بندر عباسهرمزگانآزمایشگاه
۲آزمایشگاه دکتر سبحانیبندر عباس خیابان سید جمال الدین اسد آبادی۲۲۲۲۵۶۳بندر عباسهرمزگانآزمایشگاه
۳بیمارستان امام رضا(ع)بندرعباس، بلوار امام خمینی پشت امامزاده سیدمظفر۰۷۶۳۳۳۳۳۳۸بندر عباسهرمزگانبیمارستان
۴بیمارستان ام لیلابندر عباس، بلوار امام خمینی، پشت امامزاده سید مظفر۳۳۳۱۵۸۷بندر عباسهرمزگانبیمارستان
۵دندانپزشکی مهرگانبندرعباس، خیابان سید جمال ادین اسد آبادی چهارراه فاطمیه کوچه بینش ۷۰۷۶۱۲۲۴۸۸۳۱بندر عباسهرمزگاندندانپزشکی
۶دکتر فاطمه زکی پور (دندانپزشک)بندر عباس بلوار سید جمال ادین اسد آبادی خیابان کازرونی ساختمان پزشکان مهر و ماه طبقه دوم۰۷۶۱۲۲۴۲۱۳۳بندر عباسهرمزگاندندانپزشکی
۷دکتر مرتضی رضازاده کرمانیبندرعباس، چهارراه مرادی به سمت فلکه قدس کوچه رضوان ۱ ساختمان پزشکان ایلیا۰۷۶۳۲۲۵۳۷۲۰بندر عباسهرمزگاندندانپزشکی
۸دکتر ناصر کمالی (دندانپزشک)بندرعباس، بلوار سید جمال الدین اسد آبادی، چهارراه فاطمیه، ساختمان پزشکان مهر، درمانگاه صدف۰۷۶-۳۲۲۳۰۱۹۰بندر عباسهرمزگاندندانپزشکی
۹فیزیوتراپی آرشبندرعباس، چهارراه فاطمیه، جنب کلینیک دندانپزشکی مهرگان، ساختمان رایا، طبقه اول۰۷۶-۳۲۲۲۱۷۷۹بندر عباسهرمزگانفیزیوتراپی