ردیفنام مرکزآدرستلفنشهر استانمرکز
۱ بیمارستان بوعلیهمدان، بلوار شهید فهمیده۸۳۸۱۰۲۳همدانهمدانبیمارستان