ردیف نام مرکز آدرس تلفن شهر  استان مرکز
۱ آزمایشگاه الزهرائ شهرکرد شهرکرد-خیابان دوازده محرم، مجتمع امام صادق ۰۳۸-۲۲۴۲۹۰۰-۳۲۲۲۱۸۱۷ شهرکرد چهارمحال بختیاری آزمایشگاه
۲ تصویربرداری پارس شهرکرد، خیابان مولوی، کوچه ۴۸ ۰۳۸۳۲۲۴۵۴۲۴ شهرکرد چهارمحال بختیاری تصویربرداری