فعالیت در یک صنعت خدماتی مبتنی بر رقابت آزاد مستلزم تدوین و تالیف نقشه راه و ترسیم افق فعالیت های سازمان است. افزایش چشمگیر تعدادشرکت های بیمۀ فعال در سطح کشور و نیز حضور شرکت های با سابقه و توانمند در این صنعت، نشان از اهمیت و لزوم برنامه ریزی، سازماندهی،مدیریت و اتخاذ تدابیر مناسب برای شرکت های نو پاست.گروه موسسان و سهامداران شرکت بیمۀ آرمان ضمن بررسی و تحقیق گسترده و با فراخوان مدیران و کارشناسان باسابقه، اهداف و چشم انداز فعالیت شرکت را مطابق با اصول زیر ترسیم کرده اند:

 تجمیع و تخصیص امکانات به منظور حضور شرکت بیمه ای پیشرو، سرآمد و متعالی در سطح کشور و در صورت امکان در عرصه های منطقه ای

 ارائه خدمات بیمه ای متفاوت و متمایز مطابق با نیازهای جامعه و بازار بیمه کشور

 مشارکت موثر و تلاش به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی

 سرمایه گذاری بهینه منابع و کسب سود منطقی، مناسب و پایدار

 مشارکت موثر و فعال در مراکز سیاست گذاری و تصمیم سازی صنعت بیمه از قبیل شورای عالی بیمه و سندیکای بیمه گران ایران

 تلاش در جهت توزیع مناسب ریسک و تقلیل خروج ارز از کشور

 جذب کارکنان توانمند و آشنا به امور و ارتقای دانش فنی و آموزش مستمر آنان

 گسترش جفرافیایی خدمات با ایجاد شبکه فروش فعال، حرفه ای و کارآمد