گزارشگری و افشاگری اطلاعات

شماره فرم

عنوان

۴-۱-۱ مشخصات ثبتی شرکت
اساسنامه شرکت
۴-۱-۲ ترکیب و مشخصات سهامداران بالای یک درصد
۴-۱-۳ مشخصات و اطلاعات مدیران شرکت
ساختار سازمانی و تشکیلات سازمانی
۴-۱-۴ اطلاعات تفکیکی نیروی انسانی
۴-۱-۵ چشم انداز، ماموریت و اهداف راهبردی
۴-۱-۶ عملکرد بیمه گری مستقیم واتکایی
حق بیمه اتکایی واگذاری
۴-۱-۷ طرح های جدید بیمه ای دارای مجوز از بیمه مرکزی
۴-۱-۸ مشخصات شعب
مشخصات مراکز پرداخت خسارت
۴-۱-۹ اطلاعات نمایندگان حقوقی
اطلاعات نمایندگان حقیقی
۴-۱-۱۰ اطلاعات ارزیابان خسارت همکار با شرکت دارای مجوز بیمه مرکزی
خلاصه اطلاعات کارگزاران دارای مجوز از بیمه مرکزی
۴-۲-۱ سیستم کنترل داخلی
شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئر
۴-۲-۲ گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع عمومی
۴-۲-۲ سیاست اعطای پاداش و جبران خدمات اعضاء هیات مدیره
۴-۲-۵ سیاست تقسیم سود به سهامداران
۴-۳-۱ ساختار سازمانی واحد مدیریت ریسک
وضعیت ریسک های شرکت و نحوه مدیریت انها
۴-۳-۲ نسبت توانگری مالی
۴-۳-۳ سیاست افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه
۴-۳-۴ اوراق مشارکت ، صکوک و سایر اوراق بهادار در صورت انتشار
۴-۳-۵ میزان سرمایه گذاری شرکت در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی
۴-۴-۱ صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی
۴-۴-۲ نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت
۴-۴-۳ تراز مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های زندگی
۴-۴-۴ استقرار مدیریت حسابرسی داخلی با تاییدیه از طرف بیمه مرکزی
4-4-5 اعلام برنامه های ورود یا خروج موسسه بیمه از بورس و اعالم تغییر وضعیت سهام در بورس
4-4-6 عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته
فهرست