شرايط عمومي بيمه‌نامه مسافرتي اتباع خارجي

آيين نامه شماره ۷۷

شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و دستور‌العمل موضوع ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي ماده ۹۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در جلسه مورخ 1391/08/30 «شرايط عمومي بيمه‌نامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به جمهوري اسلامي ايران» را مشتمل بر ۷ ماده به شرح ذيل تصويب نمود:

ماده ۱كليات

الف) تعاريف

۱ بيمه‌گر: هر يك از شركت‌هاي بيمه داراي مجوز فعاليت در اين رشته از بيمه مركزي كه مشخصات آن در اين بيمه‌نامه درج گرديده است و در ازاي دريافت حق‌بيمه، جبران هزينه‌هاي پزشكي و غيرپزشكي و ساير خدمات تحت پوشش را طبق شرايط مقرر در اين بيمه‌نامه بر عهده مي‌گيرد.

۲ بيمه‌شدهتبعه خارجي كه به صورت قانوني وارد ايران مي‌شود و احتمال تحقق خطرات و خدمات مشمول اين بيمه‌نامه براي وي موجب انعقاد بيمه‌نامه شده و مشخصات نامبرده در اين بيمه‌نامه ذكر شده و متعهد به پرداخت حق‌بيمه مي‌باشد.

۳ حق بيمهوجهي است كه بيمه‌شده در مقابل تعهدات بيمه‌گر مي‌پردازد و انجام تعهدات بيمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بيمه به نحوي كه در بيمه‌نامه توافق شده، مي‌باشد.

۴ موضوع بيمهجبران هزينه‌هاي تشخیصی درمانی و غيرپزشكي و ارائه ساير خدمات مندرج در ماده 2 این شرایط نامه به اتباع خارجي در مدت اقامت در ايران طبق شرايط بيمه‌نامه.

۵ حادثههر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بيمه‌شده روي داده و موجب وارد آمدن صدمه بدني به بيمه شده گردد.

۶ صدمات بدني: آسيب یا حوادث بدني كه به علت حادثه در مدت بيمه‌نامه پديد آمده باشد.

۷ صدمات يا بيماري حادصدمات يا بيماري است كه بنا به نظر پزشك معالج، بيمه‌شده را از ادامه سفر در مدت بيمه باز داشته و يا اينكه با خطر مرگ وي همراه باشد.

۸ بيماريعارضه ناگهاني و غيرقابل پيش‌بيني كه ابتلا به آن يا آغاز و منشاء آن پس از ورود بيمه‌شده به ايران بوده و موجب درخواست امداد از طرف بيمه‌شده يا نماينده وي شود.

۹ قرنطينه اجباري پزشكيعبارت است از انجام عملیات ایزوله و محدود کردن اجباری به منظور جلوگیری از فراگیرشدن یک بیماری.

۱۰ بستگان: شامل پدر، مادر، فرزندان، همسر، برادران، خواهران و هر فرد ديگري كه توسط بيمه‌شده معرفي شود.

۱۱ فرانشيز: سهم بيمه‌شده از هزينه‌هاي پزشكي غيربستري است كه ميزان آن در اين بيمه‌نامه معادل ۱۰ درصد مبلغ هزينه‌هاي پزشكي مي‌باشد.

باين قرارداد طبق مقررات جمهوري اسلامي ايران معتبر مي‌باشد.

ج) مدت بيمهپوشش اين بيمه‌نامه از تاریخ ورود قانونی بیمه شده به کشور ایران آغاز و فقط برای سفرهایی که مدت آن حداكثر ۹۲ روز متوالي باشد معتبر است.مگر اینکه در بیمه نامه مدت کوتاه قید شده باشد.در صورت توافق بیمه گر ، بیمه شده می تواند در مدت اعتبار بیمه نامه به دفعات به کشور ایران سفر نماید.

فهرست