آیین نامه شماره ۷۷

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و دستور‌العمل موضوع ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 1391/08/30 «شرایط عمومی بیمه‌نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران» را مشتمل بر ۷ ماده به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده ۱کلیات

الف) تعاریف

۱ بیمه‌گر: هر یک از شرکت‌های بیمه دارای مجوز فعالیت در این رشته از بیمه مرکزی که مشخصات آن در این بیمه‌نامه درج گردیده است و در ازای دریافت حق‌بیمه، جبران هزینه‌های پزشکی و غیرپزشکی و سایر خدمات تحت پوشش را طبق شرایط مقرر در این بیمه‌نامه بر عهده می‌گیرد.

۲ بیمه‌شدهتبعه خارجی که به صورت قانونی وارد ایران می‌شود و احتمال تحقق خطرات و خدمات مشمول این بیمه‌نامه برای وی موجب انعقاد بیمه‌نامه شده و مشخصات نامبرده در این بیمه‌نامه ذکر شده و متعهد به پرداخت حق‌بیمه می‌باشد.

۳ حق بیمهوجهی است که بیمه‌شده در مقابل تعهدات بیمه‌گر می‌پردازد و انجام تعهدات بیمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بیمه به نحوی که در بیمه‌نامه توافق شده، می‌باشد.

۴ موضوع بیمهجبران هزینه‌های تشخیصی درمانی و غیرپزشکی و ارائه سایر خدمات مندرج در ماده 2 این شرایط نامه به اتباع خارجی در مدت اقامت در ایران طبق شرایط بیمه‌نامه.

۵ حادثههر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه‌شده روی داده و موجب وارد آمدن صدمه بدنی به بیمه شده گردد.

۶ صدمات بدنی: آسیب یا حوادث بدنی که به علت حادثه در مدت بیمه‌نامه پدید آمده باشد.

۷ صدمات یا بیماری حادصدمات یا بیماری است که بنا به نظر پزشک معالج، بیمه‌شده را از ادامه سفر در مدت بیمه باز داشته و یا اینکه با خطر مرگ وی همراه باشد.

۸ بیماریعارضه ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی که ابتلا به آن یا آغاز و منشاء آن پس از ورود بیمه‌شده به ایران بوده و موجب درخواست امداد از طرف بیمه‌شده یا نماینده وی شود.

۹ قرنطینه اجباری پزشکیعبارت است از انجام عملیات ایزوله و محدود کردن اجباری به منظور جلوگیری از فراگیرشدن یک بیماری.

۱۰ بستگان: شامل پدر، مادر، فرزندان، همسر، برادران، خواهران و هر فرد دیگری که توسط بیمه‌شده معرفی شود.

۱۱ فرانشیز: سهم بیمه‌شده از هزینه‌های پزشکی غیربستری است که میزان آن در این بیمه‌نامه معادل ۱۰ درصد مبلغ هزینه‌های پزشکی می‌باشد.

باین قرارداد طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران معتبر می‌باشد.

ج) مدت بیمهپوشش این بیمه‌نامه از تاریخ ورود قانونی بیمه شده به کشور ایران آغاز و فقط برای سفرهایی که مدت آن حداکثر ۹۲ روز متوالی باشد معتبر است.مگر اینکه در بیمه نامه مدت کوتاه قید شده باشد.در صورت توافق بیمه گر ، بیمه شده می تواند در مدت اعتبار بیمه نامه به دفعات به کشور ایران سفر نماید.