گزارشگری و افشای اطلاعات

❖گزارشگری و افشای اطلاعات

  • گزارش معاملات غیر بیمه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل با موسسه بیمه یا با شرکت هایی که بیش از ۲۰ درصد سرمایه آن به موسسه بیمه تعلق دارد
  • سیاست اعطای پاداش و جبران خدمات اعضاء هیات مدیره
  • عنوان و اعضای کمیته‌های تخصصی

مدیریت ریسک

  • اطلاعات کارکنان بخش اکچوئری

وضعیت و عملکرد مالی

  • ذخایر فنی
  • خسارت های پرداختی
  • حق بیمه صادره (قبولی اتکایی)

شعب، نمایندگان و کارگزاران

  • نحوه جذب و آموزش نمایندگان
  • نحوه نظارت بر نمایندگان
فهرست