اعضای هیئت مدیره بیمه آرمان

حمید رضا امیر حسنخانی

نائب رئیس هیأت مدیره و معاونت اجرایی

شماره تماس : 2856 داخلی 1422

رضا آقابابایی

رئیس هیأت مدیره

شماره تماس : 2856 داخلی 1422

مجید قلی پور

مدیر عامل

شماره تماس : 2856 داخلی 1503

داوود الماسی

عضو و دبیر هیات مدیره

شماره تماس : 2856 داخلی 1422

کامبیز پیکارجو

عضو هیات مدیره