اعضای هیئت مدیره بیمه آرمان

حمید رضا امیر حسنخانی

نائب رئیس هیأت مدیره و معاونت اجرایی

شماره تماس : 2856 داخلی 1422

رضا آقابابایی

رئیس هیأت مدیره

شماره تماس : 2856 داخلی 1422

مجید قلی پور

مدیر عامل

شماره تماس : 2856 داخلی 1503

عسگر معزی

عضو و دبیر هیأت مدیره

شماره تماس : 2856 داخلی 1460

مریم کلهری زاده

عضو هیات مدیره

شماره تماس :2856 داخلی