اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره بیمه آرمان

کامبیز پیکارجو

مدیر عامل وعضو هیئت مدیره

شماره تماس:۲۸۵۶ داخلی ۱۵۰۲

حمیدرضا امیرحسنخانی

عضو هیأت مدیره

شماره تماس: ۲۶۴۰۳۸۹۹

مجید قلی پور

رئیس هیأت مدیره

شماره تماس:۲۸۵۶داخلی ۱۴۶۲

رضا آقا بابایی

عضو هیأت مدیره

شماره تماس: ۲۶۴۰۳۹۲۰

فهرست