اعضای هیئت مدیره بیمه آرمان

حمیدرضا امیرحسنخانی

عضو هیأت مدیره و سرپرست مدیرعامل

شماره تماس:۲۸۵۶داخلی 1433

داود الماسی

عضو هیأت مدیره

شماره تماس:۲۸۵۶ داخلی 2500

مجید قلی پور

رئیس هیأت مدیره

شماره تماس:۲۸۵۶داخلی 1422

رضا آقا بابایی

نائب رئیس هیأت مدیره

شماره تماس: ۲۶۴۰۳۹۲۰

کامبیز پیکارجو

عضو هیات مدیره