اعضای هیئت مدیره بیمه آرمان

مجید قلی پور

مدیر عامل

شماره تماس : 2856 داخلی 1503

رضا آقابابایی

رئیس هیأت مدیره

شماره تماس : 2856 داخلی 1422

داوود الماسی

عضو هیات مدیره

شماره تماس : 2856 داخلی 1422

حمید رضا امیر حسنخانی

نائب رئیس هیأت مدیره و معاونت اجرایی

شماره تماس : 2856 داخلی 1422

کامبیز پیکارجو

عضو هیات مدیره