روابط عمومی

انتصاب رئیس دفتر مدیرعامل

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، عیسی زیادپور به عنوان رئیس دفتر مدیرعامل بیمه آرمان منصوب شد تا در ادامه فعالیت خود در حوزه دفتر مدیریت عامل، برای پیشبرد اهداف…

کسب سطح یک توانگری مالی توسط بیمه آرمان

“آنچه توانسته ایم؛ لطف خدا بوده است” نسبت توانگری مالی شرکت بیمه آرمان برای سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰۸ درصد (سطح یک) به تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسید. به…

انتصاب مدیر منابع و تعالی انسانی

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، ابوالفضل قاسمی به عنوان مدیر منابع و تعالی انسانی بیمه آرمان منصوب شد تا در چارچوب شرح وظایف ابلاغی برای پیشبرد اهداف بیمه آرمان…

انتصاب سرپرست مدیریت بیمه های اتکائی

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، محمدرضا اسماعیلی به عنوان سرپرست مدیریت بیمه های اتکائی بیمه آرمان منصوب شد تا در چارچوب شرح وظایف ابلاغی برای پیشبرد اهداف بیمه آرمان…
فهرست