اخذ نمایندگی

شرایط اخذ نمایندگی حقیقی

شرکت بیمه آرمان با اخذ مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران(شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱)؛ به منظور توسعۀ شبکه فروش و گسترش خدمات بیمه ای خود در سراسر کشور اقدام به جذب نماینده می نماید. متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی حقیقی در صورت دارا بودن شرایط زیر، می توانند نسبت به تکمیل و ارسال فرم درخواست اقدام و یا به شعب بیمه آرمان مراجعه نمایند.

شرایط اخذ نمایندگی حقیقی

تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور

عدم اعتیاد به مواد مخدر و الکل

نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن سابقه محکومیت به جرایم موضوع ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری

حداقل سن ۲۰ سال تمام

داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته بیمه و یا سایر رشته ها با گرایش بیمه بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه ای یا حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط (اقتصاد،امور مالی،حسابداری،آمار،مدیریت و حقوق) با یک سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی ،یا حداقل مدرک کارشناسی در سایر رشته ها با دو سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی،یا حداقل مدرک تحصیلی دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی ( متقاضیانی که به جز سابقه کار مفید بیمه ای ، از سایر شرایط برخوردار باشند، در صورت گذراندن دوره های مورد نظر ۱۲۰ تا ۱۶۰ ساعته (بر اساس مدرک تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و غیره) و موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی به آنها داده خواهد شد.)

داشتن دفتر کار اختصاصی (مالکیت و یا اجاره)

تسلیم سفته (بعنوان ضمانت )با دو ضامن معتبر به شرکت

توانایی تجهیز دفتر کار مطابق با استاندارد مورد نظر شرکت

توانایی جذب پرتفوی مورد نظر شرکت

موفقیت در مصاحبه تخصصی کمیته امور نمایندگان

گذراندن دوره آموزشی مربوطه به مدت حداقل ۱۲۰ ساعت و قبولی در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گذراندن دوره کار آموزی به مدت ۱۵ روز اداری در شرکت برای کلیه متقاضیان نمایندگی

عدم اشتغال به مشاغل دیگر اعم از دولتی ،خصوصی و غیره

«آیین نامه نمایندگی بیمه های عمر» (آیین نامه ۵۴)

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۵ «آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های عمر» را در یازده ماده به شرح زیر تصویب کرد:

 ماده ۱- نماینده فروش بیمه عمر که در این آیین نامه اختصاراً «نماینده فروش» نامیده می شود ، شخصی است حقیقی که با توجه به ضوابط این آیین نامه ، مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه های عمر انفرادی به نمایندگی از طرف شرکت بیمه ذیربط در ازای دریافت کارمزد مندرج در قرارداد فی مابین می باشد.

 ماده ۲- شرکت بیمه می تواند در رشته بیمه عمر انفرادی به اشخاص حقیقی واجد شرایط زیر پروانه نمایندگی فروش برای مدت سه سال که قابل تمدید است اعطاء نماید:

الف – تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران .

ب – اعتقاد به ادیان رسمی کشور.

ج – عدم اعتیاد به مواد مخدر.

د - نداشتن سوء پیشینه و محکومیت کیفری مؤثر.

هـ - داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا هر نوع معافیت قانونی در مدت قرارداد نمایندگی.

و- دارا بودن حداقل مدرک دیپلم .

ز – طی دوره های آموزش نظری و عملی مورد تایید بیمه مرکزی ایران و اخذ گواهینامه مربوطه.

 ماده ۳ - شرکت بیمه موظف است با رعایت مواردی که بیمه مرکزی ایران با توجه به این آیین نامه و قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری تهیه و ابلاغ خواهد نمود با نماینده فروش ، قرارداد نمایندگی منعقد و هر سه ماه یک بار فهرست مشخصات نمایندگان فروش را به بیمه مرکزی ایران ارسال نماید.

 ماده ۴ - کارمزد نماینده فروش نباید از هفتاد درصد میزان کارمزد نمایندگان حقیقی مقرر در مصوبات شورای عالی بیمه ، تجاوز نماید.

 ماده ۵ - شرکت بیمه مسئول پاسخگویی و جبران هرگونه خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از عمد ، تقصیر ، غفلت یا قصور نماینده در رابطه با عملیات بیمه ای موضوع قرارداد نمایندگی در مقابل بیمه گزاران ، بیمه شدگان و اشخاص ثالث می باشد.

 ماده ۶ - نماینده فروش موظف است پیشنهادات بیمه ای دریافتی را به طور مستقیم به شرکت بیمه طرف قرارداد ارائه نماید.

 ماده ۷ - نمایندگان بیمه ، دلالان رسمی بیمه و مدیران و کارکنان آنها و نیز کارکنان و مدیران شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران نمی توانند تحت عنوان نماینده فروش موضوع این آیین نامه فعالیت نمایند.

 ماده ۸ - نماینده فروش ملزم به داشتن محل کار نمی باشد.

 ماده ۹ - شرکت بیمه مجاز به اعطای اجازه صدور بیمه نامه به نمایندگان فروش نمی باشد.

 ماده ۱۰- در صورتی که تخلف نماینده فروش از قوانین و مقررات ، مورد تایید بیمه مرکزی ایران قرار گیرد شرکت بیمه موظف است حسب اعلام بیمه مرکزی ایران فعالیت نماینده را محدود یا معلق نموده و یا نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.

 ماده ۱۱- در صورت وضع مقررات جدید توسط شورایعالی بیمه ، مقررات مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن بر شرایط قرارداد نمایندگی حاکم خواهد بود. متقاضیان دریافت کد نمایندگی موضوع آیین نامه ۵۴؛ در بخش توضیحات با نوشتن آیین نامه ۵۴ به این نکته اشاره نمایند.

فهرست