شرایط اخذ نمایندگی حقیقی

شرکت بیمه آرمان با اخذ مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران(شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱)؛ به منظور توسعۀ شبکه فروش و گسترش خدمات بیمه ای خود در سراسر کشور اقدام به جذب نماینده می نماید. متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی حقیقی در صورت دارا بودن شرایط زیر، می توانند نسبت به تکمیل و ارسال فرم درخواست اقدام و یا به شعب بیمه آرمان مراجعه نمایند.

شرایط اخذ نمایندگی حقیقی

تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور

عدم اعتیاد به مواد مخدر و الکل

نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن سابقه محکومیت به جرایم موضوع ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری

حداقل سن ۲۰ سال تمام

داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته بیمه و یا سایر رشته ها با گرایش بیمه بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه ای یا حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط (اقتصاد،امور مالی،حسابداری،آمار،مدیریت و حقوق) با یک سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی ،یا حداقل مدرک کارشناسی در سایر رشته ها با دو سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی،یا حداقل مدرک تحصیلی دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی ( متقاضیانی که به جز سابقه کار مفید بیمه ای ، از سایر شرایط برخوردار باشند، در صورت گذراندن دوره های مورد نظر ۱۲۰ تا ۱۶۰ ساعته (بر اساس مدرک تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و غیره) و موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی به آنها داده خواهد شد.)

داشتن دفتر کار اختصاصی (مالکیت و یا اجاره)

تسلیم سفته (بعنوان ضمانت )با دو ضامن معتبر به شرکت

توانایی تجهیز دفتر کار مطابق با استاندارد مورد نظر شرکت

توانایی جذب پرتفوی مورد نظر شرکت

موفقیت در مصاحبه تخصصی کمیته امور نمایندگان

گذراندن دوره آموزشی مربوطه به مدت حداقل ۱۲۰ ساعت و قبولی در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گذراندن دوره کار آموزی به مدت ۱۵ روز اداری در شرکت برای کلیه متقاضیان نمایندگی

عدم اشتغال به مشاغل دیگر اعم از دولتی ،خصوصی و غیره

« آیین نامه شماره 75 »

شرایط اعطای کد نمایندگی فروش شرکت بیمه آرمان (جنرال ،آیین نامه 75 شورای عالی بیمه)

 • نماینده فروش جنرال شخص حقیقی است که با رعایت قوانین و مقررات مربوط ،مندرج در آیین نامه 75 و سایر مصوبات شورای عالی بیمه ،مجاز به عرضه کلیه خدمات بیمه ای به نمایندگی از طرف شرکت بیمه آرمان می باشد.
 • متقاضی اخذ پروانه نمایندگی فروش بیمه جنرال باید واجد شرایط زیر باشد:

الف) تابعبت دولت جمهوری اسلامی ایران

ب) اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور

پ)عدم اعتیاد به مواد مخدر

ت)عدم حجر

ث) نداشتن سوپیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نام برده شده در ماده 64 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

ج) داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم (برای آقایان)

چ)داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته بیمه (و یا سایر رشته ها با گرایش بیمه ) بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه ای، یا حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط (شامل اقتصاد ، امور مالی ، حسابداری ،آمار ، مدیریت و حقوق )با یک سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی ،یا حداقل مدرک کارشناسی در سایر رشته ها با دو سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی ،یا حداقل مدرک دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه فنی و تخصصی

تبصره 1– متقاضیان فاقد سابقه کار ،باید باید دوره آموزشی مربوط را حداقل به مدت 120 ساعت طبق دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران در شرکت بیمه و یا موسسات آموزشی مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا.ا گذرانده و گواهی نامه قبولی را ارائه نمایند.

تبصره 2– اعطای پروانه نمایندگی به متقاضیان دارای مدرک تحصیلی  دیپلم و فوق دیپلم، منوط به موافقت کتبی مدیر عامل شرکت بیمه خواهد بود.

ح)موفقیت در مصاحبه حضوری.

خ) موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی ج.ا.ا (آداب)

 

د)گذراندن دوره کارآموزی به مدت 15 روز اداری در شرکت بیمه مربوطه برای کلیه متقاضیان نمایندگی بیمه.

ذ)تهیه دفتر مناسب مورد تایید شرکت

تبصره 3- متقاضیان می توانند تا زمان تهیه دفتر با نظر شعبه سرپرستی از امکانات شعبه سرپرستی استفاده نمایند.

 • نماینده حقیقی نمی تواند در وزارتخانه ها ،موسسات ،شرکت های دولتی و غیر دولتی ، نهاد های عمومی غیر دولتی ، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند شاغل (اعم از رسمی ،پیمانی ،قراردادی و ساعتی )باشند یا به عنوان شرکت بیمه دیگر یا کارگزار بیمه فعالیت کنند.علاوه بر این ، اشخاص مذکور نمیتوانند در سایر نمایندگی های حقوقی یا کارگزاری های حقوقی بیمه شاغل بوده و یا سمت و سهم داشته باشند.

تبصره 1- مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و کارکنان شاغل (اعم از رسمی ،پیمانی، قراردادی  و ساعتی) شرکت های بیمه و بیمه مرکزی جمهور یاسلامی ایران نمیتوانند به عنوان نماینده حقیقی فعالیت نمایند.

توضیحات:

 • متقاضی دریافت کد نمایندگی جنرال (آیین نامه 75 شورای عالی بیمه )پس از ثبت نام از طریق تکمیل فرم در سایت شرکت بیمه آرمان و حضور در مصاحبه حضوری در نزدیک ترین شعبه محل درخواست نمایندگی می بایست مدارک و مستندات لازم را تحویل و نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید.
 • شرکت بیمه آرمان جهت حمایت از نمایندگان فروش جنرال ایشان را تحت سرپرستی کارشناسان فروش قرارداده تا ضمن دریافت آموزش های تکمیلی تئوری و عملی نسبت به برنامه ریزی لازم جهت تحقق اهداف فروش اقدام نماید.
 • اخذ کد نمایندگی فروش جنرال شرکت بیمه آرمان با توجه به طراحی کارراهه شغلی و برنامه ریزی های مدون فروش در طول مدت فعالیت ،میتواند رشد و ارتقا نمایندگان را جهت ایجاد درامد و جایگاه مناسب اجتماعی به همراه داشته باشد.
 • نمایندگان فروش جنرال شرکت بیمه آرمان میتوانند بدون تهیه و تجهیز دفتر کار نسبت به فعالیت با شرکت اقدام نمایند.همچنین اطلاعات فروش این نمایندگان در سامانه سنهاب شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سابقه فعالیت ثبت خواهد شد.

«آیین نامه شماره 96 »

شرایط اعطای کد نمایندگی فروش بیمه های زندگی شرکت بیمه آرمان (عمر ، آیین نامه 96 شواری عالی بیمه)

 شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ 1385/02/12 «آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های عمر» را در یازده ماده به شرح زیر تصویب کرد:

 • نماینده فروش بیمه زندگی شخص حقیقی است که بر اساس ضوابط آیین نامه 96 ، در ازای دریافت کارمزد مندرج در قرارداد فی مابین ، مجاز به فروش و عرضه بیمه های زندگی انفرادی به نمایندگی از طرف شرکت بیمه آرمان میباشد.
 • نماینده فروش بیمه عمر باید واجد شرایط زیر باششد

الف)تابعبت دولت جمهوری اسلامی ایران

ب)اعتقاد به ادیان رسمی کشور

پ)عدم اعتیاد به مواد مخدر

ت)نداشتن سوپیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نام برده شده در ماده 64 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

ث)داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم (برای آقایان)

ج)دارا بودن حداقل مدرک دیپلم

چ)طی دوره آموزش نظری و عملی

ح) موفقیت در آزمون نمایندگی فروش بیمه مرکزی ج.ا. ایران (بیمه های زندگی)

خ)موفقیت در مصاحبه حضوری

 

توضیحات:

 • متقاضی دریافت کد نمایندگی بیمه نامه های زندگی (آیین نامه 96 شورای عالی بیمه ) پس از ثبت نام از طریق تکمیل فرم در سایت شرکت بیمه آرمان و حضور در مصاحبه حضوری در نزدیک ترین شعبه محل درخواست نمایندگی می بایست مدارک و مستندات لازم را تحویل و نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید.
 • شرکت بیمه آرمان جهت حمایت از نمایندگان فروش بیمه نامه های زندگی ایشان را تحت سرپرستی نمایندگان راهبر قرار داده تا ضمن دریافت آموزش های تکمیلی تئوری و عملی و نسبت به برنامه ریزی لازم جهت تحقق اهداف فروش اقدام نمایند.
 • اخذ کد نمایندگی فروش بیمه های زندگی شرکت بیمه آرمان با توجه به طراحی کار راهه شغلی و برنامه ریزی های مدون فروش در طول مدت فعالیت ، میتواند رشد و ارتقای نمایندگان را جهت ایجاد درآمد و جایگاه مناسب اجتماعی به همراه داشته باشد.
 • نمایندگان فروش بیمه های زندگی شرکت بیمه آرمان می توانند بدون تهیه و تجهیز دفتر کار نسبت به فعالیت با شرکت اقدام نمایند.همچنین اطلاعات فروش این نمایندگان در سامانه سنهاب شرکت بیمه مرکزی ج.ا.ایران به عنوان سابقه فعالیت ثبت خواهند شد.