مدیران ستادی

مدیران ستادی بیمه آرمان

مهدی ایرانی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره تماس: ۲۸۵۶داخلی ۱۱۳۰

مهدی رشیدپور

سرپرست مدیریت امور شعب و توسعه شبکه فروش

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی ۲۳۳۰

میثم ذوالفقارزاده کرمانی

سرپرست بیمه های آتش سوزی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2211

علی سامنی

سرپرست مدیریت بیمه های مسئولیت و مهندسی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2444

عباس رنجبر کلهرودی

سرپرست مدیریت بیمه های عمر و حادثه

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2320

غلامعلی کاظمی

مدیر وصول مطالبات

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1320

دکتر بهنام شهریار

مشاور مدیرعامل و مدیر ریسک و اکچوئری

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2615

سید جعفر هاشمی

مدیر نظارت بر شعب و نمایندگان

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1140

مازیار شفیعی

سرپرست مدیریت بیمه های باربری ، کشتی و هواپیما

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2401

سید محمدرضا اسماعیلی

سرپرست مدیریت بیمه های اتکائی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2401

وحید شاکری

مدیر پشتیبانی و خدمات

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی ۱۲۲۰

افشین رزاقی

مدیر حقوقی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی ۱۲۴۰

نیما لطفی

مدیر بیمه های خودرو

شماره داخلی :۲۲۰۰

امیرمحمدملیانی

سرپرست مدیریت بازاریابی

شماره تماس ۲۸۵۶داخلی ۲۶۰۰

حسن پورکاظمی

سرپرست مدیریت امور مالی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی ۱۳۴۰

مدیر روابط عمومي و تبلیغات

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1441

ایمان آقا بیگی

مدیر طرح و توسعه

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی ۱۴۳۶

اکبر رواقی اردبیلی

سرپرست مدیریت بیمه های درمان

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2120

ابوالفضل قاسمی

مدیر منابع و تعالی سرمایه انسانی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1120

فهرست