مدیران ستادی بیمه آرمان

مهدی ایرانی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره تماس: ۲۸۵۶داخلی ۱۱۳۰

مهدی رشیدپور

سرپرست مدیریت امور شعب و توسعه شبکه فروش

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی ۲۳۳۰

آرش زارع طلب

سرپرست مدیریت طرح و توسعه

شماره تماس : 2856 داخلی 1436

محمد رحیمی

سرپرست مدیریت پشتیبانی و خدمات

شماره تماس : 2856 داخلی 1220

ساناز یوسفی محمد جانلو

سرپرست مدیریت بازاریابی و روابط مشتری

شماره تماس : 2856 داخلی 2602

ابوالفضل قاسمی

مدیر منابع و تعالی سرمایه انسانی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1120

سید جعفر هاشمی

سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1200

غلامعلی کاظمی

مدیر وصول مطالبات

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1320

رضا زارعی

سرپرست مدیریت امور مالی

شماره تماس : 2856 داخلی 1340

مدیران فنی بیمه ها

 

میثم ذوالفقارزاده کرمانی

مدیر بیمه های آتش سوزی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2400

اسماعیل فلاحی

سرپرست مدیریت بیمه های خودرو

شماره تماس : 2856 داخلی 2200

علی سامنی

مدیر بیمه های مسئولیت و مهندسی

شماره تماس : 2856 داخلی 2440

اکبر رواقی اردبیلی

سرپرست مدیریت بیمه های عمر و حادثه و بیمه های درمان

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2120

مازیار شفیعی

مدیر بیمه های باربری ، کشتی و هواپیما

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2230