مدیران ستادی بیمه آرمان

رضا زارعی

سرپرست مدیریت امور مالی

شماره تماس : 2856 داخلی 1340

مهران قاسمی

سرپرست مدیریت منابع و تعالی سرمایه انسانی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1120

سید جعفر هاشمی

مدیر حسابرسی داخلی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1150

بهنام شهریار

مشاور مدیر عامل در امور ریسک و اکچوئری

شماره تماس : 2856 داخلی 1551

راضیه آقا زاده وایقان

مدیر بیمه های اتکایی

شماره تماس : 2856 داخلی 2103

مجید بهره مند

سرپرست اداره روابط عمومی و تبلیغات

شماره تماس : 2856 داخلی 1441

علیرضا ترابی نیا

سرپرست مدیریت بودجه و سرمایه گذاری

شماره تماس : 2856 داخلی 1314

آرش زارع طلب

سرپرست مدیریت طرح و توسعه

شماره تماس : 2856 داخلی 1436

غلامعلی کاظمی

مدیر وصول مطالبات

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1320

ابوالفضل قاسمی

سرپرست مدیریت امور شعب و نمایندگان

شماره تماس : 2856 داخلی 2403

مهرداد آزادی

سرپرست مدیریت امور پشتیبانی

شماره تماس : 2856 داخلی 1220

جواد ایمانی

سرپرست مدیریت نظارت و بازرسی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1453

ابراهیم سالاری

سرپرست مدیریت فروش شرکتی و کانال های مجازی

شماره تماس : 2856 داخلی 2402

ساناز یوسفی محمدجانلو

سرپرست مدیریت بازاریابی و روابط مشتری

شماره تماس : 2856 داخلی 2101

مدیران فنی بیمه ها

اسماعیل فلاحی

مدیر بیمه های خودرو

شماره تماس : 2856 داخلی 2220

علی سامنی

مدیر بیمه های مهندسی، آتش سوزی و خاص

شماره تماس : 2856 داخلی 2205

مهدیه السادات میرهاشمی

سرپرست مدیریت بیمه های مسئولیت

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2100

چیمن محمد نژاد بانه

سرپرست مدیریت بیمه های زندگی

شماره تماس : 2856 داخلی 1228