مدیران ستادی

مدیران ستادی بیمه آرمان

مهدی ایرانی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره تماس: ۲۸۵۶داخلی ۱۱۳۰

مهدی رشیدپور

سرپرست مدیریت امور شعب و توسعه شبکه فروش

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی ۲۳۳۰

ابوالفضل قاسمی

مدیر منابع و تعالی سرمایه انسانی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1120

سید جعفر هاشمی

مدیر نظارت بر شعب و نمایندگان

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1140

غلامعلی کاظمی

مدیر وصول مطالبات

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1320

مدیران فنی بیمه ها

 

میثم ذوالفقارزاده کرمانی

مدیر بیمه های آتش سوزی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2400

علی سامنی

مدیر بیمه های مسئولیت و مهندسی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2440

اکبر رواقی اردبیلی

مدیر بیمه های درمان

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2120

مازیار شفیعی

سرپرست مدیریت بیمه های باربری ، کشتی و هواپیما

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2230

فهرست