مدیران ستادی بیمه آرمان

آرش زارع طلب

مدیر طرح و توسعه

شماره تماس : 2856 داخلی 1436

غلامعلی کاظمی

مدیر وصول مطالبات

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1320

سعید سبحانی

سرپرست مدیریت امور شعب و نمایندگان

شماره تماس : 2856 داخلی

مهرداد آزادی

مدیر پشتیبانی

شماره تماس : 2856 داخلی 1220

مدیریت نظارت و بازرسی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1453

ساناز یوسفی محمدجانلو

مدیر بازاریابی و روابط مشتری

شماره تماس : 2856 داخلی 2100

سید جعفر هاشمی

مدیر حسابرسی داخلی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1150

سید حامد ادیانی

مدیر حوزه مدیرعامل

شماره تماس : 2856 داخلی 1502

علیرضا داداشی

سرپرست مدیریت مالی

شماره تماس : 2856 داخلی 1340

سروش رزمی

سرپرست مدیریت منابع و تعالی سرمایه انسانی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1120

سرپرست اداره روابط عمومی و تبلیغات

شماره تماس : 2856 داخلی

علیرضا ترابی نیا

مدیر بودجه

شماره تماس : 2856 داخلی 1314

مدیران فنی بیمه ها

آزاده لطیفیان

مدیر بیمه های باربری،هواپیما و کشتی

شماره تماس : 2856 داخلی 2302

علی سامنی

مدیر بیمه های مهندسی، آتش سوزی و خاص

شماره تماس : 2856 داخلی 2205

مدیر بیمه های خودرو

شماره تماس : 2856 داخلی 2220

مهدیه السادات میرهاشمی

سرپرست مدیریت بیمه های مسئولیت

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2100

امید فتحی

سرپرست مدیریت بیمه های اتکایی

شماره تماس : 2856 داخلی 2103

چیمن محمد نژاد بانه

مدیر بیمه های زندگی

شماره تماس : 2856 داخلی 1228