مدیران ستادی

مدیران ستادی بیمه آرمان

مهدی ایرانی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره تماس: ۲۸۵۶داخلی ۱۱۳۰

افشین رزاقی

مدیر حقوقی و امور قراردادها

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی ۱۲۴۰

مهدی رشیدپور

سرپرست مدیریت امور شعب و توسعه شبکه فروش

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی ۲۳۳۰

غلامرضا مددی

مشاور مدیرعامل و مدیر حسابرسی داخلی و بازرسی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1331

سید جعفر هاشمی

مدیر نظارت بر شعب و نمایندگان

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1140

غلامعلی کاظمی

مدیر وصول مطالبات

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1320

وحید شاکری

مدیر پشتیبانی و خدمات

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی ۱۲۲۰

ابوالفضل قاسمی

مدیر منابع و تعالی سرمایه انسانی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1120

امیرمحمدملیانی

سرپرست مدیریت بازاریابی

شماره تماس ۲۸۵۶داخلی ۲۶۰۰

دکتر بهنام شهریار

مشاور مدیرعامل و مدیر ریسک و اکچوئری

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2615

ایمان آقا بیگی

مدیر طرح و توسعه

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی ۱۴۳۶

-

مدیریت روابط عمومي و تبلیغات

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1440

مدیران فنی بیمه ها

 

میثم ذوالفقارزاده کرمانی

مدیر بیمه های آتش سوزی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2400

علی سامنی

سرپرست مدیریت بیمه های مسئولیت و مهندسی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2440

مازیار شفیعی

سرپرست مدیریت بیمه های باربری ، کشتی و هواپیما

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2401

نیما لطفی

مدیر بیمه های خودرو

شماره داخلی :۲۲۰۰

عباس رنجبر کلهرودی

سرپرست مدیریت بیمه های عمر و حادثه

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2320

اکبر رواقی اردبیلی

سرپرست مدیریت بیمه های درمان

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2120

فهرست