مدیران ستادی بیمه آرمان

مهدی ایرانی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره تماس: ۲۸۵۶داخلی ۱۱۳۰

رضا زارعی

سرپرست مدیریت امور مالی

شماره تماس : 2856 داخلی 1340

مهران قاسمی

سرپرست مدیریت منابع و تعالی سرمایه انسانی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1120

سید جعفر هاشمی

سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1200

بهنام شهریار

سرپرست مدیریت ریسک و اکچوئری و مشاور مدیر عامل

شماره تماس : 2856 داخلی 2443

راضیه آقا زاده وایقانی

سرپرست مدیریت بیمه اتکایی

شماره تماس : 2856 داخلی 2524

آرش زارع طلب

سرپرست مدیریت طرح و توسعه

شماره تماس : 2856 داخلی 1436

ساناز یوسفی محمد جانلو

سرپرست مدیریت بازاریابی و روابط مشتری

شماره تماس : 2856 داخلی 2602

غلامعلی کاظمی

مدیر وصول مطالبات

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1320

محمد شیدا

مدیر امور پشتیبانی

شماره تماس : 2856 داخلی 1220

عسگر معزی

مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت و مشاور عالی مدیر عامل

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 1240

مدیران فنی بیمه ها

اسماعیل فلاحی

مدیر بیمه های خودرو

شماره تماس : 2856 داخلی 2200

علی سامنی

مدیر بیمه های مسئولیت و مهندسی

شماره تماس : 2856 داخلی 2440

میثم ذوالفقارزاده کرمانی

مدیر بیمه های آتش سوزی

شماره تماس: ۲۸۵۶ داخلی 2400

فهرست