مدیران ستادی 

رضا زارعی

سرپرست مدیریت امور مالی

شماره تماس : 2856 داخلی 1340

مهران قاسمی

سرپرست مدیریت منابع و تعالی سرمایه انسانی

شماره تماس : 2856 داخلی 1120

سید جعفر هاشمی

مدیر حسابرسی داخلی

شماره تماس : 2856 داخلی 1150

بهنام شهریار

مشاور مدیر عامل در امور ریسک و اکچوئری

شماره تماس : 2856 داخلی 1551

راضیه آقازاده وایقانی

سرپرست مدیریت بیمه اتکایی

شماره تماس : 2856 داخلی 2103

مجید بهره مند

رئیس اداره روابط عمومی و تبلیغات

شماره تماس : 2856 داخلی 1441

آرش زارع طلب

سرپرست مدیریت طرح و توسعه

شماره تماس : 2856 داخلی 1436

غلامعلی کاظمی

مدیر وصول مطالبات

شماره تماس : 2856 داخلی 1320

ابوالفضل قاسمی

سرپرست مدیریت امور شعب و نمایندگان

شماره تماس : 2856 داخلی 2403

مهرداد آزادی

سرپرست مدیریت امور پشتیبانی

شماره تماس : 2856 داخلی 1220

عسگر معزی

رئیس شورای فنی و مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت و مشاور عالی مدیر عامل

شماره تماس : 2856 داخلی 1345

جواد ایمانی

سرپرست مدیریت نظارت و بازرسی1453

شماره تماس : 2856 داخلی 1145

مدیران فنی بیمه ها

اسماعیل فلاحی

سرپرست مدیریت بیمه های خودرو

شماره تماس : 2856 داخلی 2221

علی سامنی

مدیر بیمه های مسئولیت و مهندسی

شماره تماس : 2856 داخلی 2205

چیمن محمد نژاد بانه

سرپرست مدیریت بیمه های زندگی

شماره تماس : 2856 داخلی 1228

میثم ذوالفقارزاده کرمانی

مدیر بیمه های آتش سوزی

شماره تماس : 2856 داخلی 2100

میلاد حاجیان برنجستانکی

سرپرست مدیریت درمان

شماره تماس : 2856 داخلی 1218