معاونان و مشاوران مدیرعامل بیمه آرمان

حمید رضا امیر حسنخانی

نایب رئیس هیات مدیره و معاونت اجرایی

شماره تماس :2856 داخلی 1422

حسن هاشمی

معاون مالی و سرمایه گذاری

شماره تماس: ۲۸۵۶-۰۲۱ داخلی ۱۳۰۰

مجید حبیبی

سرپرست معاونت فنی

شماره تماس: ۲۸۵۶-۰۲۱ داخلی ۲500

هادی رئیس الذاکرین

سرپرست معاونت فروش و بازاریابی

شماره تماس: ۲۸۵۶-۰۲۱ داخلی 26۰۰

فهرست