معاونان و مشاوران مدیرعامل بیمه آرمان

حمید رضا امیر حسنخانی

نایب رئیس هیات مدیره و معاونت اجرایی

شماره تماس :2856 داخلی 1422

حسن پورکاظمی

سرپرست معاونت مالی و سرمایه گذاری

شماره تماس: ۲۸۵۶-۰۲۱ داخلی ۱۳۰۰

عسگر معزی

معاون فنی بیمه های اموال و مسئولیت

شماره تماس: ۲۸۵۶-۰۲۱ داخلی ۲500