معاونان و مشاوران مدیرعامل

معاونان و مشاوران مدیرعامل بیمه آرمان

عسگر معزی

معاون فنی

شماره تماس: ۲۸۵۶-۰۲۱ داخلی ۲۶۱۰

غلامرضا مددی

معاون مالی و سرمایه گذاری

شماره تماس: ۰۲۸۵۶-۰۲۱ داخلی ۱۳۰۰

حمیدرضا امیرحسنخانی

معاون اجرایی

شماره تماس: ۲۸۵۶-۰۲۱ داخلی ۱۴۲۲

دکتر داود الماسی

معاون بیمه های اشخاص

شماره تماس: ۲۸۵۶-۰۲۱ داخلی ۱۴۲۲

فهرست