معاونان و مشاوران مدیرعامل بیمه آرمان

حمید رضا امیر حسنخانی

نایب رئیس هیات مدیره و معاونت اجرایی

شماره تماس :2856 داخلی 1422

جمشید خاتمی

سرپرست معاونت فروش و بازاریابی

شماره تماس: ۲۸۵۶-۰۲۱ داخلی 24۰۰

مسعود همتی

معاون فنی بیمه های اشخاص

شماره تماس: ۲۸۵۶-۰۲۱ داخلی 1200

عسگر معزی

عضو هیأت مدیره و مشاور عالی مدیرعامل

شماره تماس : 2856-021 داخلی 1460

مجید حبیبی

معاون فنی بیمه های غیر زندگی

شماره تماس: ۲۸۵۶-۰۲۱ داخلی 2501

حسن هاشمی

معاون مالی و سرمایه گذاری

شماره تماس: ۲۸۵۶-۰۲۱ داخلی ۱۳۰۰