معاونان و مشاوران مدیرعامل

معاونان و مشاوران مدیرعامل بیمه آرمان

عسگر معزی

معاون فنی بیمه های اموال و مسئولیت

شماره تماس: ۲۸۵۶-۰۲۱ داخلی ۲۶۱۰

حسن پورکاظمی

سرپرست معاونت مالی و سرمایه گذاری

شماره تماس: ۲۸۵۶-۰۲۱ داخلی ۱۳۰۰

دکتر داود الماسی

سرپرست معاونت بازاریابی و فروش و سرپرست معاونت فنی بیمه های اشخاص

شماره تماس: ۲۸۵۶-۰۲۱ داخلی 2500

فهرست