اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

تاریخ

عنوان سند

دانلود

۱۳۹۵-۱۲-۳۰گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۵ بیمه آرمان
۱۳۹۵-۱۲-۳۰صورتهای مالی بیمه آرمان سال ۹۵
۱۳۹۶-۰۴-۲۱آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
۱۳۹۶-۰۹-۰۷آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
۱۳۹8-۱۲-۳۰گزارش فعالیت هیات مدیره سال 1398
1400-04-31آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
1401-04-30آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
1401-07-30آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام